نکات کاربردی در رابطه با تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری سازمانی

جهان کنونی جهان تغییرات گسترده است که در اثر این تغییرات دگرگونی‌های زیادی در ارکان جامعه پدید آمده است و وضعیتی را به وجود آورده که کمتر شباهتی به گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیار زیادی داشته علوم مربوط به سازمان‌ها است که پا به عرصه جدید از حیات گذاشته است. تا چند […]